Tisha B’Av

TISHA B’AV
JOINT SERVICES

Monday, July 31st –
7:00 p.m. – Tisha B’Av at MJC
Tuesday, August 1st –
8:30 a.m. – Shaharait at Shaaray Shalom
1:30 p.m. – Mincha at Valley Stream J.C.