SERMONS

SERMONS:
RABBI SUSAN ELKODSI

Sidebar - Logo

 

5779:

The Jewish New Year 5779; Erev Rosh Hashanah 5779;
Hayom Harat Olam 5779;
Rosh Hashanah 5779-2nd Day; Kol Nidre; Henini;
Tragedy in Pittsburgh; Hannukah 5779

5778:

Rosh Hashanah 5778; Kol Nidre; Yom Kippur;
Rosh Hashanah Thoughts;
Scripture Comfort; Purim Lessons

5777:

Rosh Hashanah 5777; Vidui; Chanukah 5777;
Traditional Jewish Home;
Shabbat Hagadol 5777; Passover 5777;
Gene Wilder – The Frisco Kid

5776:

Beginning 5776; An Awe-some Journey;
Rosh Hashanah 5776; Shemini Atzeret 5776;
Simchat Torah 5776; Prayer Service for Israel;
Malverne Interfaith Thanksgiving Worship Service;
Chanukah 5776; Passover 5776