Sermons – Red

SERMONS:
RABBI SUSAN ELKODSI

Sidebar - Logo

5779:

The Jewish New Year 5779; Erev Rosh Hashanah 5779; Hayom Harat Olam 5779; Rosh Hashanah 5779-2nd Day; Kol Nidre; Henini; Tragedy in Pittsburgh; Hannukah 5779

5778:

Rosh Hashanah 5778; Kol Nidre; Yom Kippur; Rosh Hashanah Thoughts; Scripture Comfort; Purim Lessons

5777:

Rosh Hashanah 5777; Vidui; Chanukah 5777; Traditional Jewish Home; Shabbat Hagadol 5777; Passover 5777; Gene Wilder – The Frisco Kid

5776:

Beginning 5776; An Awesom Journey; Rosh Hashanah 5776; Shemini Atzeret 5776; Simchat Torah 5776; Prayer Service for Israel; Malverne Interfaith Thanksgiving Worship Service; Chanukah 5776; Passover 5776